• හයිඩ්‍රොලික්-සිලින්ඩරය-63x45x250-3d-ආකෘතිය-sldprt
  • බුෂිං-සැපයුම්කරු
  • බැනරය01
  • බැනරය03

විශේෂාංගගතනිෂ්පාදන

හයිඩ්‍රොලික් සිලින්ඩර් සහ උපාංග ව්‍යාපාරයේ වසර 20 කට වැඩි කාලයක් වැඩ කරමින්, අපගේ සේවාව හොඳම තත්ත්වයේ සහ තරඟකාරී මිල.

අපගේසැපයුම් දාමය

වසර ගණනාවක උත්සාහයෙන් පසු, YSC (චීනය) ප්‍රධාන සම්බන්ධතා තුළ කැපී පෙනේ
වායුමය පද්ධතියේ දිශාව පාලනය කිරීම සහ වායුමය ක්රියාත්මක කිරීම.