වායු සිසිලනය පසු සිසිලනය

  • After cooler DHC

    සිසිල් ඩීඑච්සී පසු

    DAC ශ්‍රේණියේ ඉහළ කාර්යක්ෂමතාවයෙන් පසු සම්පීඩිත වාතයෙහි තෙතමනය effectively ලදායී ලෙස ඉවත් කළ හැකි අතර ඉස්කුරුප්පු ඇණ සහ පිස්ටන් සම්පීඩකයේ පිටුපස සිසිලනය සම්බන්ධ වූ පසු සම්පීඩකය සම්පීඩිත වාතයේ ඉහළ උෂ්ණත්වයෙන් 42 to දක්වා සිසිල් කළ හැකිය. පහළ වියළි පිරිසිදු කිරීමේ උපකරණවල සේවා තත්ත්වය වැඩිදියුණු කිරීම, ජලය අත්හිටුවීම හා ens නීභවනය වීමේ ගැටළුව වළක්වා ගැනීම සඳහා පිටුපස වසා ඇති වාතයේ ජල වාෂ්ප ens නීභවනය. ජලය - සිසිල්.