වායු හයිඩ්‍රා පරිවර්තකය

  • Air-Hydra Converter YCCT

    වායු හයිඩ්‍රා පරිවර්තකය YCCT

    වායු සං sign ා හයිඩ්‍රොලික් සං als ා බවට පරිවර්තනය කරන සම්ප්‍රේෂකය. සම්පීඩිත වාතය බල ප්‍රභවයක් ලෙස භාවිතා කිරීම, හයිඩ්‍රොලික් තෙල් ප්‍රතිදානය කිරීම, බල සිලින්ඩරය (හයිඩ්‍රොලික් සිලින්ඩරය) සුමට ලෙස ක්‍රියා කිරීම.