වත්මන් සීමාව

  • Current limiter YAS

    වත්මන් සීමාව YAS

    වත්මන් සීමාව විදුලි සංරචක ක්ෂේත්‍රයට අයත් වන අතර එය ධාරාව සීමා කිරීම සඳහා භාවිතා කරන විශේෂ උපකරණයකි, එහි ලක්ෂණය වන්නේ එය සම්මත මුදු හරයක් තිබීමයි, එය හරය වංගු කරන තඹ හරය රබර් ආවරණය කරන වයරයෙහි හරයයි, එය තඹ හරයයි බහුකාර්ය ප්ලාස්ටික් පැකේජයේ මාර්ගගත කාල පරතරය පිළිවෙලින් බල සැපයුම් අතුරු මුහුණතක්, සාමාන්‍ය ගෘහස්ත උපකරණ බල සැපයුම් අතුරු මුහුණතක් සහ ආලෝක බල සැපයුම් අතුරු මුහුණතක් සකස් කරයි.