මිනි සිලින්ඩරය

  • Miniature oscillating cylinder YCRJ

    කුඩා දෝලනය වන සිලින්ඩරය YCRJ

    ස්විං සිලින්ඩරය යනු යම් කෝණ පරාසයක් තුළ ප්‍රතිලෝම භ්‍රමණ චලනයක් සිදු කිරීම සඳහා නිමැවුම් පතුවළ ධාවනය කිරීම සඳහා සම්පීඩිත වාතය භාවිතා කරන වායුමය ක්‍රියාකාරීයකි. කපාට විවෘත කිරීම සහ වැසීම සහ රොබෝ අත චලනය සඳහා භාවිතා වේ.