ඉක්මන් පිටාර කපාටය

  • Quick exhaust valve

    ඉක්මන් පිටාර කපාටය

    වැදගත් සංරචකවල වායුමය පාලනය, එක්-මාර්ග දිශාන පාලන සංරචක. බොහෝ විට සිලින්ඩරය සහ ආපසු හැරවීමේ කපාටය අතර වින්‍යාස කර ඇති අතර එමඟින් සිලින්ඩරයේ වාතය ආපසු හැරවීමේ කපාටය හරහා නොයන අතර කපාටය සෘජුවම මුදා හරිනු ලැබේ.