රික්ත පෙරණය

  • Vacuum filter

    රික්ත පෙරණය

    පද්ධති දූෂණය වැළැක්වීම සඳහා රික්ත පෙරහන් වායුගෝලයෙන් ඇද ගන්නා දූෂක (ප්‍රධාන වශයෙන් දූවිලි) එකතු කරන අතර ඒවා චූෂණ කෝප්පය සහ රික්ත උත්පාදක යන්ත්රය (හෝ රික්ත කපාටය) අතර භාවිතා වේ. වැකුම් උත්පාදක යන්ත්රයේ පිටාර වරාය, රික්ත කපාටයේ චූෂණ වරාය (හෝ පිටවන වරාය) සහ රික්ත පොම්පයේ පිටවන වරාය තුළ මෆ්ලර් සවි කළ යුතුය.